• FPGA原理和结构

    天野英晴   末吉敏则   饭田全广   柴田裕一郎   尼崎太树   密山幸男   泉知论   中原启贵   佐野健太郎   长名保范   丸山勉   山口佳树   张山昌论   本村真人   渡边实   赵谦   译

    本书由日本可重构领域专家团队撰写,是一本讲解FPGA原理的书。前5章从FPGA的相关概念入手,简明又严谨地阐述...

  • CCNA学习指南:路由和交换认证(100-101,200-101,200-120)

    Todd Lammle  

    本书是通过CCNA 考试100-101、200-101和200-120的权威指南,由知名思科技术培训专家Tod...