• Spring微服务架构设计(第2版)

  拉杰什 · R. V.   杨文其   译

  随着Spring Boot和Spring Cloud的推出,Spring框架变得更加强大,支持快速开发和高效运...

 • Java数据科学实战

  [美] 迈克尔 • R. 布茹斯托维奇   姜建锦   赵绪营   张岩   译

  本书基于清晰的、面向对象的Java代码,讨论了数据科学研究的一些基本原理。考虑到项目所需的可伸缩性、稳健性以及...

 • Java编程思维

  Allen B. Downey   Chris Mayfield   袁国忠   译

  本书从最基本的编程术语入手,用代码示例诠释计算机科学概念,旨在教会读者像计算机科学家那样思考,并掌握解决问题这...