• JavaScript语法简明手册

    格雷格·赛德尼科夫(Greg Sidelnikov)   侯振龙   译

    本书包含大量精心绘制的示意图和丰富的示例代码,讲解了常用的JavaScript语法特性,为JavaScript...

  • 深入理解JavaScript特性

    [阿根廷] 尼古拉斯•贝瓦夸   李松峰   刘冰晶   高峰   译

    本书旨在让读者轻松学习JavaScript的新进展,包括ES6及后续更新。书中提供了大量实用示例,以循序渐进的...